wanna check in?

     GUIDE TRAINING COURSES

     We guarantee job to the best participants!

     Start: 02.10.17
     End: 31.01.18

     CONTACT US

     THE TRAINING WILL BE CONDUCTED BY:

     We guarantee:

     – fundamental knowledge of guiding within 48 theoretical and 4 practical lessons,

     – provision of work in our company for the best participants,

     – total refund of  all money in case you find the course  ineffective for you.

      

     The course includes:

     – class meetings,

     – city tour and visits to museums,

     – visits to the sights of interest, which helps to fix the studied subjects through practical methods.

      

     5 reasons why you should participate in this course:

     1. practical studies

     2. the material is taught by the best specialists of the field

     3. classes are in the evenings

     4. practical experience in the frames of this course

     5. the best participants are guaranteed to get job in our company

      

     As a result

     In a short period of time you will gain a new profession and, obtaining relevant qualifications, you will have an enjoyable and lucrative job in today’s rapidly developing tourism field.

      

     List of subjects

     • Regional geography of Armenia:

     • geography of Armenia
     • geology
     • economy
     • flora and fauna

     • Armenian culture:

     • armenian architecture
     • art History
     • history of religion and church

     • History of Armenia

     • the old ages
     • the Middle ages
     • new and modern ages

      

     • Basics of guiding:

     • ethics of guides
     • types of tourism
     • designing of itinerary

     MONTHLY COURSE FEE

     35.000

     25.000

     FAQ

     What will I gain from this course?

     The participating in this course will help you to gain a new profession, and the best participants will be provided with job in ONE WAY TOUR.

     What time do the lessons start and what the duration is?

     Classes start in the evenings and last for 2 hours.

     How can I participate in?

     If you want to participate, click on the button ''REGISTRATION'', fill in the application form and send. Otherwise you can register for one free class by clicking on the button ‘’JOIN FOR FREE’’.

     David Mikayelyan
     5 stars -
     Շատ գոհ եմ ONE WAY-ի կողմից կազմակերպած զբոսավարների դասընթացներից: 4 ամիս է ինչ հաճախում եմ դասընթացներին, արդեն տիրապետում եմ բավականին մեծ ինֆորմացիայի (աշխարհագրություն, պատմություն, ճարտարապետութ...

     see the whole

     Ann Ann
     5 stars -
     Մասնակցելով ONE WAY Tour-ի կազմակերպած <<Զբոսավարների պատրաստման>> դասընթացին ստացել եմ լիարժեք գիտելիքներ բոլոր առարկաներից,որի համար շնորհակալությունս եմ հայտնում դասավանդողներին,իսկ պրակտիկ դասերի...

     see the whole

     Previous participants

     Previous courses

     SHARE IT !

     FEATURED TOURS 2017